remenyik.hu

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Isten hozott intézményünk honlapján!

Ez az oldal egy találkozó hely. Mindegy, hogy most olvasol először erről az iskoláról, vagy Te magad is idejártál! Itt és most egy közösség életébe, múltjába és jövőjébe nyerhetsz bepillantást.

Reméljük hogy ez az oldal hosszútávon segít minket abban, hogy egymást jobban megismerjük, hogy sikereinket, örömeinket és élményeinket szélesebb körben megoszthassuk, hogy a felmerülő problémákat összefogva közösen megoldjuk, és mindenek előtt, hogy egyre több lehetőséget találjunk a személyes találkozásra.


Tanrend 2018/2019

A tanév rendje
A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap 2019. június 14. péntek.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
Helyi módosítás: a tavaszi szünet utáni első tanítási nap az iskolánkban április 29. (hétfő).
Az iskola a meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja.
A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
 

Jó óvodát kívánunk!

Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kip-kop kopogok, óvodába indulok.
Kukurikú, jó reggelt, szól a kakas, ha felkelt.
Ti is gyorsan keljetek, óvodába menjetek!
alt
Óvodánk nem módszerközpontú, hanem gyermekközpontú, amolyan „érzelmi anyaöl”, ahol derűs, egyenletes, ráérős, mégis ritmikus az élet. Nincs sok várakozási idő, mivel folyamatos a napirendünk. Nem kényszerítjük a gyermeket életkor-idegen tevékenységekre, hanem meghagyjuk a szabadon választható játékot, mint az óvodás gyermek legfontosabb fejlesztő tevékenységét. Kiemelt ünnepeinket és témáinkat, a gyerekek által nagyon kedvelt, játékos projektekben dolgozzuk fel.
Nálunk a vegyes életkorú csoport előnyeit élvezhetik a gyerekek, ahol természetes és megnyugtató a közeg, így könnyen tanulnak egymástól is, spontán utánzással.
Nemegyszer a testvérek is csoporttársak, ez is erősíti azt a családias érzetet, ami a különböző életkorú gyerekek együttélésével jár.
A hozzánk járó gyerekek érzelmi biztonságban töltik el a három-négy óvodai évüket, hiszen óvónőik, dadusaik nem változnak akkor sem, ha ők még hatévesen nem mennek iskolába. Nem okoz számukra problémát, hogy milyen csoportba kerüljenek vissza.
Óvodánk a helyi iskola része, így a sok közös program lehetőséget ad arra, hogy ovisaink már magabiztosan, „régi” ismerősként kezdjék az első osztályt.
A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük, és törekszünk arra, hogy a tanult bibliai történeteken keresztül az Ő szeretetét ismerhessék meg. Református óvodaként működünk, de kapunk nyitva áll minden keresztyén értékrendet tisztelő család előtt.
Az óvoda életéből összeállított bemutató a fenti képre kattintva tekinthető meg!
 

Óvodai beíratás 2018/2019

Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE és BEÍRATÁSA

Lovasberény Reménység óvodájába (Kossuth u 88.) a következő időpontokban történik:

2018. május 09. 9.00 – 16.00 óráig

2018. május 10. 9.00 – 16.00 óráig

2018. május 11. 9.00 – 16.00 óráig

Beíratás helyszíne:.lovasberényi általános iskola titkársága

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 8. §(2) bekezdés értelmében:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától "legalább" napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ha a kisgyermek augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét, akkor csak a következő évben lesz óvodaköteles.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését! [Nkt. 72. § (1) b)]

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve ha minden a településen , fővárosi kerületben, vagy ha felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annal idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Nkt. 8.§ (1)

Azok a gyermekek, akik az adott év január 1. és augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket, kötelesek az kijelölt időpontban beiratkozni, de csak szeptember 1-től kötelesek óvodába járni. Nkt.8. § (1)]

Ha a gyermek március 1. után tölti be a 3. életévét, akkor csak a következő nevelési évben jogosult óvodába járásra.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. [Nkt. 72. § (2)]

A szülő joga annak eldöntése, hogy egyházi, magán vagy alapítványi óvodába járassa gyermekét, vagy más települési önkormányzat által fenntartott óvodába nyújtson be felvételi kérelmet.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket azokra a gyermekekre akik2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők, szintén a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni!

A jelentkezéskor be kell mutatni:

•a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

•a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

•TAJ kártyát, oltási kiskönyvet, esetleges tartós betegségét igazoló okiratot

•a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

utolsó határnap (2018. május 11.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Bővebb felvilágosítás kérhető az óvoda telefonszámán: 06/70 395 90 81

Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket és szüleiket!

 

Adó 1% felajánlás

alt

Református Egyházunk számára felajánlható adó 1%-kal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók ezen a linken: http://egyszeruenreformatus.hu/#fontos-infok

 

Tanszaki koncertek

Iskolánkban március 26-án délután zongora és furulya-fuvola tanszaki koncertekre került sor. A szervező és a növendékeket felkészítő két tanánárnő, Jokkel Rita és Vattané Eőry Janka számos kamaradarabot válogatott össze erre az alkalomra. A gyerekek és néhány felnőtt produkcióját szép számú közönség hallgatta, köztük jónéhány tanár kollégánk is. Köszönjük a fellépők színes műsorát!

alt

 

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy iskolánkban a 2018/2019. tanévre a beiratkozás (20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 22.§.) az alábbiak szerint történik a lovasberényi és a vértesacsai intézményeinkben:

alt

A beiratkozás időpontjai:

2018. április 12. (csütörtök) 9 -16 óráig,

2018. április 13. (péntek) 9 - 16 óráig az iskolák titkárságán.

A gyermek beiratkozásához kérjük hozza magával:

A szülő:

-személyi igazolványa

-lakcímkártyája

A gyermek:

-születési anyakönyvi kivonata

-személyi igazolványa

-lakcímkártyája

-taj - kártyája

-óvodai szakvéleménye

-Szakértői Bizottság szakvéleménye (akinek van)

-Nevelési Tanácsadó szakvéleménye (akinek van)

-nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

-diákigazolványhoz szükséges azonosító nyomtatvány(NEK-adatlap) – Okmányirodában kell kérni (a diákigazolvány igénylése ingyenes)

-étkezési térítési díj megállapításához a kedvezményekre jogosító dokumentumokat

(tartós betegség, gyermekvédelmi kedvezmény, három, vagy több gyermek nevelése esetén)

Az iskola nyakkendője megvásárolható beiratkozáskor, ára 1.500.- Ft

A tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt. Döntéséről írásban ad tájékoztatást 2018. május hónapban.

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket és Gyermekeket!

Vuityné Sárándi Klára

igazgató

 

A Fejér megyei népzene és népdal ünnepe a Pesovár-verseny

https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/a-nepzene-nagy-napja-lesz-2234359/

A magyar népdal és népzene továbbélésének bizonyosságai a találkozó elődöntőin és döntőjén fellépő lelkes gyerekek és odaadó tanítóik, oktatóik.

A lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola és AMI adott otthont az idei Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenynek. Vakler Anna, a döntő zsűrijének elnöke hangsúlyozta, hagyomány, hogy egy vidéki népzenei fellegvár rendezi a döntőt. A hat válogató öt településen zajlott le: Tordason, Sárbogárdon, Dunaújvárosban, Székesfehérváron és Bicskén.

altaltalt

 

Biztonságos és etikus nethasználat

Kedves Szülők!

A lovasberényi iskolánk épületében 2018. január 23-án 17 órától Dr. Bárkányi Pál tart előadást Önöknek a biztonságos és etikus nethasználatról.

Az előadás témája aktuális problémák köré épül, segítséget ad Önöknek abban, hogy hogyan támogassák gyermeküket a nethasználatban.

Legfőbb témák, amelyeket érint az előadás:

 • Hogyan használhatják helyesen a webes felületeket a gyermekek?
 • Mi a helyes eljárás a közösségi oldalak használatával kapcsolatban?
 • Hogyan, és mit posztolhatnak, oszthatnak meg?
 • Milyen esetekben lehet büntetőjogi felelőssége a szülőnek és a gyermeknek a neten való megjelenés során?
 • Hogyan ellenőrizhető, vagy hogyan korlátozható a gyermek netes „barangolása”?
 • Milyen veszélyes oldalakat ismerhetnek a gyermekek anélkül, hogy mi felnőttek tudnánk erről?
 • Milyen negatív hatások érhetik a gyermeket a hálózatról?
 • Hogyan válhat netes bűncselekmény áldozatává a gyermek?
 • Mit tehetünk az okos telefonok biztonságos használatáért?
 • Hová kell fordulni, ha problémákat észlelünk az eszközeink használata során?
 • A netes és bankkártyás vásárlás hogyan lehet biztonságos?
 • Kiberbűnözés közöttünk??? Hogyan őrizhetjük meg személyes adatainkat?
 • Személyes életünkben, otthonainkban hogyan kerülhetjük el a rólunk való ellenőrizetlen információszerzést?

alt

A felsoroltakon kívül még többféle információt is kaphatnak a témával kapcsolatban, illetve kérdéseiket is feltehetik az előadónak.

A téma aktualitása miatt nagyon ajánljuk minden szülőnek az előadáson való részvételt.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

 

Nyilas Misi Pakk Program

Iskolánkban véget ért a Magyar Református Szeretetszolgálat által életre hívott „NYILAS MISI PAKK” adománygyűjtő program.

A mai napon útjára indítottuk a közel 100 cipősdobozt, amelyek szép ajándékká változtak a bennük lévő, szívből hozott adományok által.

A lovasberényi és a vértesacsai gyerekek két héten át gyűjtötték, rendezgették, csomagolták az ajándékokat. Reméljük, hogy velük szebbé tudjuk tenni azoknak a kisgyermekeknek a karácsonyát, akikhez eljut majd a küldeményünk.

alt

 

Nyilas Misi Pakk

Képtalálat a következőre: „cipősdoboz”2017 karácsonyán tegyük szebbé azoknak a gyermekeknek az ünnepét, akik egyébként mástól nem kapnának ajándékot, sőt, a mindennapjaikat is nélkülözésben töltik!

Intézményünk dec. 12-ig szeretettel várja a cipősdobozba csomagolt ajándékokat.

Mi kerüljön a csomagba?

 • nem romlandó édesség
 • írószer
 • játék
 • könyv
 • tisztálkodási szer
 • sapka
 • sál
 • egy kedves üzenet
 • szeretet

Fontos:

 • külön becsomagolni a doboz alját és tetejét (hogy nyitható legyen)
 • feltüntetni, hogy milyen korú, nemű gyermeknek készült a csomag.

Ajándékozz szeretetet - ajándékozz szeretettel!

 

Papírgyűjtés

Gyűjtés helyszíne: Reményik Sándor Református Általános Iskola, Vértesacsa

Időpontja: 2017. október 3. 13 órától 16 óráig

Gyűjthető hulladék típusok:

 • tiszta csomagolópapír, irodai- és géppapír
 • lapra hajtott kartondoboz, kartonpapír
 • újságpapír, szórólap
 • könyv

Nem gyűjthető:

 • tojástartó, italos karton
 • indigós papírok
 • műanyaggal, fémmel összefűzött papírdosszié

Papírgyűjtés

 


9. oldal / 24

Akadálymentesítés

Névnap

Szótárak

Látógató számláló:

Tanároknak

Keresés