Történetünk

Nyomtatás

Iskolánk 2012. szeptember 1-től működik a Lovasberényi Református Egyházközség fenntartásában. Először két településen, a székhelyen Lovasberényben, és a tagiskola telephelyén, Vértesacsán kezdtük meg az általános iskolai nevelést és oktatást.

2013. szeptember 1-től kihelyezett osztályként csatlakozott hozzánk Pátka felmenő rendszerben induló 1. osztálya is.

Ugyanekkor megkezdtük az alapfokú művészetoktatást is mindegyik településen lévő intézményünkben.

Jelenleg intézményeinkben 322 gyermek tanul.

 

Nevelési, oktatási elveink

Oktatásunkban legfontosabbnak tartjuk, hogy az iskolai élet alapozó szakaszában gyermekeink megszerezzék az alapvető ismereteket a számolás, az írás, olvasás, szövegértés területén. Hisszük, hogy mindenki képes arra, hogy saját képességeinek megfelelően megszerezze a boldogulásához szükséges tudást. Igyekszünk támogatni tanulóinkat ebben a szándékukban, és egyéni képességeiket is figyelembe véve tanítjuk őket az ismeretekre. Figyelünk a tehetséges gyermekekre is. Minden lehetőséget megadunk ahhoz, hogy segítségünkkel a gyermekeink felfedezhessék a maguk tehetségét, és támogatjuk őket továbbfejlődésükben is.

Tantestületünk a szakmai fejlődés iránt elkötelezett. Nyitottak vagyunk az újra, a folyamatos, állandó önképzés természetes eleme munkánknak. Szívesen alkalmazzuk az új módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, mint a kompetencia alapú oktatás, projektoktatás, tantárgy-tömbösítés, moduláris oktatás, témahét, kooperatív technikák. Minden pedagógusunk ismeri és használja az újgenerációs infokommunikációs eszközöket, melyet iskoláink korszerű felszereltsége is biztosít.

Nevelési elveinket a keresztyén értékek hatják át. Célunk az, hogy iskolánkban a tudás értékké váljon. A gyermekek becsüljék meg a társaik és nevelőik erőfeszítéseit, tanulják meg értékelni a tudás mögött lévő munkát, és maguk is legyenek képesek a kitartó, következetes munkavégzésre.

Olyan gyermekeket kívánunk útjukra bocsátani az iskola befejezése után, akik a bibliai tízparancsolat értékeit képesek lesznek betartani saját életükben, megismerik a keresztyén életelveket. Ismerik hazánk történelmét, tisztelik és ápolják hagyományainkat. A tolerancia, egymás elfogadása és megbecsülése jellemzi őket.

Valljuk, hogy a mi munkánk mellett a gyermekek nevelésének alapvető színtere a család. Ezt a gondolkodást kívánjuk erősíteni a szülőkben is.

 

Iskolánk jellegzetességei

Egyházi iskola

Egyházi jellegünk azt jelenti, hogy világnézetileg elkötelezett intézmény vagyunk. Ebből  adódóan megszabhatunk olyan követelményeket, amelyet jogszabályok is lehetővé tesznek számunkra.Ezeket a jellegzetes követelményeket az alapdokumentumaink tartalmazzák.

Egyházi létünknek megfelelően hetente két órában hittant oktatunk, áhítatot tartunk. Havonta egy alkalommal családi istentiszteleten várjuk a gyermekeket és szüleiket, amely a közösségformálás színtere is egyben.  A nagy hagyománnyal bíró református ünnepeket közösen megtartjuk, megünnepeljük. A negyedik és a hatodik évfolyamon egyházi éneket tanítunk.

Nemzetiségi iskola

Másik jellegzetességünk a német nemzetiségi oktatás, amely a vértesacsai iskolában történik. Az intézmény 1971 óta nemzetiségi iskola. A német nyelv tanulása mellett a gyerekek népismereti oktatásban is részesülnek, valamint különböző nemzetiségi programokon, rendezvényeken vesznek részt az iskolában, vagy partnereinknél. Kiemelt célunk a nyelvtanulás mellett ezen a területen a hagyományápolás is.

Művészeti iskola

2013 óta alapfokú művészetoktatást is végzünk mindhárom intézményünkben. A művészeti oktatás tanóráit a délutáni órákban tartjuk.

Művészeti ágak, tanszakok:

  1. Zeneművészet

Tanszak: akkordikus, fafúvós, rézfúvós, zeneismeret, billentyűs (klasszikus), billentyűs (elektroakusztikus), ütős

Választható hangszerek: gitár, dob, zongora, szintetizátor, hegedű, fúvós hangszerek

  1. Képző- és iparművészet

             Tanszak: grafika és festészet      

A művészeti oktatás 12 évfolyamon történik felmenő rendszerben: 2 + 6 + 4 évfolyami keretben.

Középiskolás, és felnőtt tanulók is folytatják nálunk művészeti tanulmányaikat.

 

Tanórán kívüli tevékenységünk

Mindhárom intézményünkben sok alkalmi programot, és állandó jellegű elfoglaltságot biztosítunk gyermekeinknek.

Hiszünk abban, hogy ha valaki megtalálja önmagát egy cselekvésben, annak a személyisége pozitív irányba fog fejlődni. Ezért a művészeti oktatáson kívül még sok további lehetőséget kínálunk arra, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a szabad idejüket az érdeklődési körüknek megfelelően.

Tanórán kívüli foglalkozásaink:

-        furulya szakkör

-        szobrászkör

-        kézilabda edzés

-        futball edzés

-        énekkar

-        angol szakkör

-        német szakkör

-        ŐKO szakkör

-        természetismereti szakkör

-        sportkörök

-        felvételi előkészítő

 

Vuityné Sárándi Klára

igazgató

Lovasberényi tablóképek 1954-től napjainkig >>